X

Nhiệm vụ hàng tuần

Hệ thống nhiệm vụ đặc sắc, mang tính trải nghiệm cao. Hoàn thành nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm chân khí quý hiếm dùng để nâng cao thành tựu võ học của bản thân.

Mỗi ngày, nhân sĩ có thể đến NPC Trưởng Lão (tại thành Tương Dương) để nhận nhiệm vụ..

Khi nhận nhiệm vụ sẽ xuất hiện bảng thông báo nhiệm vụ. Nhân sĩ có thể Mở nhiệm vụ.

Khi muốn tăng phần thưởng thăng cấp hoặc giảm độ khó nhiệm vụ, có thể dùng vật phẩm Thưởng phạt lệnh (mua trong Cửa hàng).

Nhiệm vụ có thể là đánh quái hay thu thập vật phẩm. Nhấp chuột trái vào link màu xanh lá cây, nhân vật sẽ tự tìm đường đến nơi làm nhiệm vụ.

Có thể theo dõi màn hình bên phải để biết được quá trình thực hiện nhiệm vụ đến đâu.

Trong quá trình nhiệm vụ có thể trả tại 1 số NPC khác nhau. Khi hoàn thành có thể quay về NPC Trưởng Lão để nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Ghi chú

  • Chỉ có thể hoàn thành 200 lần nhiệm vụ/tuần.
  • Nếu nhiệm vụ trong tuần chưa hoàn thành thì qua tuần sẽ bị reset lại từ đầu.
  • Nếu người chơi không thể làm có thể “Hủy” nhiệm vụ. Hệ thống sẽ tính là 1 lần nhiệm vụ khi hủy.
  • Hoàn thành nhiệm vụ lần 100 sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm.
  • Hoàn thành nhiệm vụ lần 200 sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm và chân khí.