X

Hệ thống ám khí

Với nhiệm vụ Ám Sát, Võ Lâm Chi Mộng đã hình thành một hệ thống ám khí khá phong phú và hấp dẫn. Khi đạt đến cấp 18, nhân sĩ sẽ nhận nhiệm vụ Sát thủ bóng tối ở NPC Trưởng Lão. Hoàn Thành nhiệm vụ này sẽ nhận được ám khí Kim Tiền Tiêu.

Sau khi nhận được ám khí, trong quá trình chiến đấu có xác suất phóng ám khí. Khi ám khí sử dụng nhiều, sẽ tăng tiến độ luyện ám khí. Đạt được đủ độ luyện thì có thể nâng cấp ám khí.

Ngoài ra có thể dùng “Tăng Tốc” bằng vật phẩm “Đá Ám Khí”, mỗi lần tăng 50 điểm thành thục.

Dưới đây là các cấp độ trong hệ thống Ám Khí:

Cấp Tên Ám Khí Hình ảnh
1 Kim Tiền Tiêu
2 Phi Hoàng Thạch
3 Chủy Thủ Tiễn
4 Mai Hoa Châm
5 Tý Ngọ Đinh
6 Băng Phách Châm
7 Khổng Tước Linh

Khi nâng cấp đến ám khí Khổng Tước Linh, nhân sĩ có thể đến NPC Trưởng Lão Kim Tiền Bang để tiến hành kích hoạt thuộc tính ẩn cho Ám khí.

Lưu ý

  • Phải hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến “Sát thủ bóng tối” mới có thể nhận được Ám khí Kim Tiền Tiêu.
  • Khi nâng cấp các loại Ám khí cần phải có hoa hồng Bia ám khí, tiền đồng và chân khí.
  • Có thể sử dụng Đá ám khí để tăng độ thành thục.
  • Tăng tốc không đạt mức tối đa sẽ không thể nâng cấp ám khí lên cấp tiếp theo.
  • Chỉ có thể kích hoạt thuộc tính ẩn của Ám khí Khổng Tước Linh (các loại Ám khí khác không thể kích hoạt thuộc tính ẩn).