X

Kỹ năng võ công

Kỹ năng võ công của Võ Lâm Chi Mộng chia làm 3 loại lớn: kỹ năng môn phái, kỹ năng giang hồ và kỹ năng khác. Để học được kỹ năng, bằng hữu phải có sách kỹ năng.

Sách kỹ năng tìm thấy sau khi đánh quái hoặc đến mua một số sách kỹ năng thông dụng tại NPC Nhiễm Tư Vực tại Tương Dương.


NPC Nhiễm Tư Vực


Bảng kỹ năng

Học kỹ năng không tốn điểm số kỹ năng, cũng như thăng 1 cấp cũng không có điểm kỹ năng. Muốn thăng cấp kỹ năng cần: thỏa đẳng cấp nhân vât yêu cầu, tiền vạn và chân khí. Ngoài ra có thể tu luyện kỹ năng đạt độ thành thục 100% sẽ không tốn điểm chân khí khi thăng cấp kỹ năng.

Kỹ năng môn phái

Kỹ năng môn phái gồm 9 kỹ năng môn phái và 7 kỹ năng tâm pháp (kỹ năng bị động).


Bảng kỹ năng môn phái

Kỹ năng giang hồ

Kỹ năng giang hồ: có 14 kỹ năng, trong đó có 4 kỹ năng thường dùng có thể mua tại NPC Nhiễm Tư Vực tại Tương Dương. Toàn bộ là kỹ năng hỗ trợ. Trong đó: có buff tăng máu cho cá nhân, đồng đội, buff tăng công kích, buff tăng phòng ngự.


Bảng kỹ năng giang hồ

Kỹ năng khác

Kỹ năng khác bao gồm: kỹ năng hành vi, kỹ năng bang hội, kỹ năng phu thê.


Bảng kỹ năng khác