Bộ Trang Bị Hiên Viên

Từ 05-07-13

Hiên Viên Kim Ấn

Nội dung hoạt động

Kim ấn chi bảo được làm từ ngọc tỷ

Tiềm ẩn một sức mạnh thần bí”

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hiên Viên Kim Ấn 888v/cái
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Thiên Công Đồ 30v/cái
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: dùng để nâng cấp Hiên Viên Thần Binh

Hiên Viên Kim Ấn 10 Sao

Hiên Viên Kim Ấn khi kích hoạt đến cấp cao nhất, ngoài sức mạnh cuồng bạo tột đỉnh còn gia tăng thêm võ công cho chủ nhân của nó.

Vật phầm yêu cầu   Vật phẩm đổi được Hình ảnh
03 Hiên Viên Kim Ấn  (9 sao) = 01 Hiên Viên Kim Ấn    (10 sao)

Cường Hóa Giới Chỉ

Hiên Viên Kim Ấn là tín vật ngàn năm mà khi xưa dùng để chống lại sức mạnh tà khí của Hổ Dực.

Tương truyền rằng, Hiên Viên Kim Ấn có thể dùng Thiên Công Đồ để cường hóa.

Vì vậy việc cường hóa vô cùng khó khăn, dưới sức mạnh của cường khí, Giới Chỉ có thể bị vỡ.

Hiên Viên Kim Ấn : Mỗi lần chế tạo sẽ tiêu hao 1 Thiên Công Đồ.

Tấn công: 250

Phòng thủ: 188

Sinh lực: 4888


Hiên Viên Kim Ấn (1 Sao) : 100% thành công

Tấn công: 650

Phòng thủ: 650

Sinh lực: 12888


Hiên Viên Kim Ấn (2 Sao) : 100% thành công

Tấn công: 1050

Phòng thủ: 1050

Sinh lực: 20888


Hiên Viên Kim Ấn (3 Sao) : 100% thành công

Tấn công: 1950

Phòng thủ: 1950

Sinh lực: 28888


Hiên Viên Kim Ấn (4 Sao) : 70% thành công

Tấn công: 2250

Phòng thủ: 2250

Sinh lực: 45888


Hiên Viên Kim Ấn (5 Sao) : 60% thành công

Tấn công: 3050

Phòng thủ: 3050

Sinh lực: 60888


Hiên Viên Kim Ấn (6 Sao) : 50% thành công

Tấn công: 3850

Phòng thủ: 3850

Sinh lực: 78888


Hiên Viên Kim Ấn (7 Sao) : 40% thành công

Tấn công: 5100

Phòng thủ: 5100

Sinh lực: 108888


Hiên Viên Kim Ấn (8 Sao) : 30% thành công

Tấn công: 6350

Phòng thủ: 6350

Sinh lực: 128888


Hiên Viên Kim Ấn (9 Sao) : 20% thành công

Tấn công: 7600

Phòng thủ: 7600

Sinh lực: 158888


Hiên Viên Kim Ấn (10 Sao) : 20% thành công

Tấn công: 8850

Phòng thủ: 8850

Sinh lực: 188888

Tất cả tầng võ công: +2 tầng