Đại Hội Tỷ Võ lần IV

Từ 03-08-12

Thể lệ

Lôi Đài Tỷ Võ được mở ra cho tất cả các nhân sĩ võ lâm. Cơ hội dành cho tất cả. Bằng hữu có tự tin bước vào lôi đài khiêu chiến?

Điều kiện tham gia

Nhân vật có lực chiến đấu hơn 28.000

Thời gian báo danh

Từ 0h00 - 19h30 ngày 03/08

Qui trình báo danh

Người chơi đến gặp NPC - Chuyển Luân Vương tại thành Tương Dương - tọa độ (52:34), Chọn dòng “Báo danh đại hội tỷ võ” để đăng kí thi đấu.

NPC Chuyển Luân Vương

Khi báo danh thành công, nhân vật đủ điều kiện sẽ nhận được  “Vé Đại Hội Tỷ Võ”.

Hệ thống đấu trường sẽ gồm có 30 nhóm. Tên đấu trường thi đấu được in ngẫu nhiên trên Vé Đại Hội Tỷ Võ. Nhân vật sở hữu Vé Đại Hội Tỷ Võ có tên đấu trường giống nhau sẽ được đưa vào chung đấu trường thi đấu và phải chiến đấu với nhau.