Mộng Ảo Tứ Linh

Từ 10-05-13 đến 16-05-13

Hiên Viên Bội Kiếm

Nội dung hoạt động

“Thủ trì Hiên Viên giang hồ hành

Hung trung hào khí can vân thiên

Túy xuy hoành tịch hoa vũ lạc

Tà ỷ trường kiếm nhậm lưu niên”

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Hiên Viên Bội Kiếm 18
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Thiên Công Đồ 8888
  • Tính chất: khóa
  • Công dụng: dùng để nâng cấp Hiên Viên Bội Kiếm

Cường Hóa Bội Kiếm

Hiên Viên Bội Kiếm là tín vật ngàn năm mà khi xưa dùng để phong ấn sức mạnh tà khí của Hổ Dực.

Tương truyền rằng, Hiên Viên Bội Kiếm có thể dùng Thiên Công Đồ để cường hóa.

Hiên Viên Bội Kiếm khi kích hoạt đến cấp cao nhất, ngoài sức mạnh cuồng bạo tột đỉnh còn gia tăng thêm võ công cho chủ nhân của nó.

Vì vậy việc cường hóa vô cùng khó khăn, dưới sức mạnh cuồng bạo, bội kiếm có thể bị vỡ.

Hiên Viên Bội Kiếm: Mỗi lần chế tạo sẽ tiêu hao 1 Thiên Công Đồ.

Tấn công: 500

Phòng thủ: 250

Sinh lực: 2500


Hiên Viên Bội Kiếm (1 Sao) : 100% thành công

Tấn công: 1300

Phòng thủ: 650

Sinh lực: 6500


Hiên Viên Bội Kiếm (2 Sao) : 90% thành công

Tấn công: 2100

Phòng thủ: 1050

Sinh lực: 10500


Hiên Viên Bội Kiếm (3 Sao) : 80% thành công

Tấn công: 2900

Phòng thủ: 1950

Sinh lực: 14000


Hiên Viên Bội Kiếm (4 Sao) : 70% thành công

Tấn công: 4500

Phòng thủ: 2250

Sinh lực: 22500


Hiên Viên Bội Kiếm (5 Sao) : 60% thành công

Tấn công: 6100

Phòng thủ: 3050

Sinh lực: 30500


Hiên Viên Bội Kiếm (6 Sao) : 50% thành công

Tấn công: 7700

Phòng thủ: 3850

Sinh lực: 38500


Hiên Viên Bội Kiếm (7 Sao) : 40% thành công

Tấn công: 10200

Phòng thủ: 5100

Sinh lực: 51000


Hiên Viên Bội Kiếm (8 Sao) : 30% thành công

Tấn công: 12700

Phòng thủ: 6350

Sinh lực: 63500


Hiên Viên Bội Kiếm (9 Sao) : 20% thành công

Tấn công: 15200

Phòng thủ: 7600

Sinh lực: 76000


Hiên Viên Bội Kiếm (10 Sao) : 20% thành công

Tấn công: 17700

Phòng thủ: 8850

Sinh lực: 88500

Tất cả tầng võ công: +2 tầng