Ngũ Hình Quyền

Từ 15-03-13 đến 21-03-13

Ngũ Hành Nhẫn

Tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nêu lên mối tương tác và quan hệ của vạn vật.

Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản Tương Sinh và Tương Khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng.

Trong mối quan hệ Tương Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Trong mối quan hệ Tương Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Thiểm Kích Phong Lôi ngự Lăng Ba”

Ngũ Hành Tương Sinh

Gói quà Ngũ Hành Tương Sinh cần 108 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Cổ Thụ Phách (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Bạch Hổ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Nguyên Khí Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh
Đá Huyền Hoàng 2
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để mở Túi Như Ý
Ngũ Hành Kim Ấn   1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được phẩn thưởng quý
Võ Tu Đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm

Ngũ Hành Tương Khắc

Gói quàNgũ Hành Tương Khắc cần 208 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông Tím 2
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Cổ Thụ Phách (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Thanh Long Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Nguyên Khí Đơn 12
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh
Đá Huyền Hoàng 4
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để mở Túi Như Ý
Ngũ Hành Thủy Ấn   2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được phẩn thưởng quý
Võ Tu Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm

Ngũ Hành Tương Thừa

Gói quàNgũ Hành Tương Thừa cần 308 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông Tím 3
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Cổ Thụ Phách (Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Huyền Vũ Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Nguyên Khí Đơn 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh
Đá Huyền Hoàng 6
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để mở Túi Như Ý
Ngũ Hành Mộc Ấn   2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được phẩn thưởng quý
Võ Tu Đơn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm

Ngũ Hành Tương Vũ

Gói quà Ngũ Hành Tương Vũ cần 408 vàng bao gồm những phần thưởng sau:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 5
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Cổ Thụ Phách (Siêu) 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận
Chu Tước Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng điểm cống hiến cá nhân trong bang hội
Đĩnh Sắt 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 880 vạn đồng.
Nguyên Khí Đơn 24
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Tẩy Tủy Kinh
Đá Huyền Hoàng 8
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: dùng để mở Túi Như Ý
Ngũ Hành Hỏa Ấn   3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: nhận được phẩn thưởng quý
Võ Tu Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm

Vinh Dự Giang Hồ

38 《Lệnh Bài Minh Chủ = 1 Huy Chương Giang Hồ (Khóa)

Chú ý

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi nhân vật chỉ có thể mua Ngũ Hành Tương Sinh, Ngũ Hành Tương Khắc, Ngũ Hành Tương Thừa, Ngũ Hành Tương Vũ được 2 lần mỗi loại. Vật phẩm sẽ được khóa và không có hạn sử dụng.
 • Trong thời gian hoạt động, Huy Chương Giang Hồ nhiều nhất chỉ có thể đổi được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa và không có hạn sử dụng.