Phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm

Từ 24-04-12

Nguyên liệu cao cấp

Nguyên liệu cao cấp là vật phẩm mới xuất hiện trong phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm với nhiều công dụng đặc biệt.

Công dụng

  • Dùng để nâng cấp: thú cưỡi, rèn luyện, đan điền, ám khí, cung tiễn, ống tiêu, bát quái chưởng (tạm thời chưa mở), giáng long thập bát chưởng (tạm thời chưa mở)
  • Có thể đổi Nguyên liệu cao cấp tại hoạt động Tương Dương Chi Bảo của sự kiện Vững Chí Anh Hùng.

Cách sử dụng

Dùng Nguyên liệu cao cấp thay thế cho Bồ Đề Đơn để nâng hệ thống Rèn Luyện.

Dùng Nguyên liệu cao cấp thay thế cho Bia Ám Khí để nâng hệ thống Ám Khí.

Dùng Nguyên liệu cao cấp thay thế cho Bích Linh Đơn để nâng hệ thống Đan Điền.

Dùng Nguyên liệu cao cấp thay thế cho Long Thú Cân để nâng hệ thống Cung Tiễn.

Dùng Nguyên liệu cao cấp thay thế cho Luyện Cốt Đơn để nâng hệ thống Thú Cưỡi.

Dùng Nguyên liệu cao cấp thay thế cho Thăng Đoạn Thạch để nâng hệ thống Ống Tiêu.

Ghi chú

  • Khi dùng Nguyên liệu cao cấp để nâng cấp sẽ không dùng được chế độ nâng cấp tự động.