Truyền Nhân Của Rồng

Từ 01-06-12 đến 07-06-12

Cao Thủ Võ Lâm

B ước đường du hiệp thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ dễ dàng hơn với gói quà tân thủ mà các cao nhân tiền bối đã chuẩn bị từ lâu.

Lục Đẳng Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 20 có thể nhận được gói quà Lục Đẳng Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Bùa mở rương 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng để mở rộng rương, tăng số lượng túi
Tục mệnh đơn 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hồi phục bổ sung 30000 máu
Tụ pháp đơn 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hồi phục bổ sung 30000 nội lực
Bùa bế quan 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được x2 lần kinh nghiệm và chân khí bế quan

Ngũ Đẳng Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 30 có thể nhận được gói quà Ngũ Đẳng Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông lam 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Kinh nghiệm đơn x 2 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm
Thưởng phạt lệnh 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: giảm độ khó, tăng phần thưởng nhiệm vụ
Liên trảm đơn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: duy trì thời gian liên trảm
Búp bê (trống) 1
 • Tính chất: không khóa
 • Công dụng: nạp toàn bộ chân khí vào búp bê

Tứ Đẳng Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 40 có thể nhận được gói quà Tứ Đẳng Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông lam 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Đại chân khí 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 1000 chân khí
Kinh mạch đồng nhân 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công khi đập mạch Trúc Long
Phó bản lệnh 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng thêm số lần vào phó bản Liên Trảm
Hoa hồng vàng 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: giúp hồi sinh, qua cửa phó bản, tặng hảo hữu

Tam Đẳng Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 50 có thể nhận được gói quà Tam Đẳng Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Luyện cốt đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thú cưỡi
Bia ám khí 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ám Khí
Đá tinh luyện 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Đá huyền tinh 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để xóa hay thiết lập lại thuộc tính phụ

Nhị Đẳng Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 60 có thể nhận được gói quà Nhị Đẳng Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Vàng khóa 288
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng
Thông lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lam 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Bồ đề đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp rèn luyện
Long thú cân 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn
Đá may mắn 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng tỷ lệ thành công ghép mật tịch, cường hóa trang bị…

Nhất Đẳng Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 70 có thể nhận được gói quà Nhất Đẳng Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Thông tím 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Đồ chiến văn 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khắc chiến văn tại NPC Cường Hóa
Bích Linh Đơn 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống đan điền
Chân long đồng nhân 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng tỉ lệ xung kinh mạch Chân Long
Tụ linh châu 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp xá lợi, hộ thân phù
Đá dưỡng thiên 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của trang bị

Võ Lâm Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 80 có thể nhận được gói quà Võ Lâm Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Chùy Lam 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp nâng cấp 11 sao hoặc tăng thuộc tính thêm của trang bị
Thăng Đoạn Thạch 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Kinh nghiệm đơnx5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thêm x5 kinh nghiệm đánh quái

Võ Lâm Đại Cao Thủ

Nhân sĩ đạt cấp 100 có thể nhận được gói quà Võ Lâm Đại Cao Thủ, bao gồm:

Tên vật phẩm Hình ảnh Số lượng Mô Tả
Đào Thực Tinh Túy 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật.

Ghi chú

Trong thời gian hoạt động, mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được các gói quà tân thủ 1 lần trong suốt quá trình hành hiệp trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Gói quà Đại Cao Thủ sẽ được thay đổi khi Võ Lâm Chi Mộng mở cấp độ nhân vật lớn hơn 100.