Vật phẩm đổi từ Kim Bài

Từ 19-04-12

Thú Cưỡi Đơn - Truyền thuyết

Nhân sĩ có được vật phẩm Thú Cưỡi Đơn Truyền Thuyết có thể tiến hành nâng cấp thú cưỡi (Thần) thành Thú cưỡi cấp Cam (Truyền Thuyết) với những thuộc tính cao cấp hơn.

Thú Cưỡi Đơn - Truyền thuyết

Bước 1: Cưỡi Thú cưỡi cần nâng cấp.

Bước 2: Nhấn chuột trái vào vật phẩm Thú Cưỡi Đơn - Truyền thuyết, chọn sử dụng (hoặc nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào vật phẩm).

Bước 3: Xác nhận thăng cấp thú cưỡi.

Thú cưỡi Kỳ Lân trước và sau khi thăng cấp
Trước
Sau
Thú cưỡi Long Lân trước và sau khi thăng cấp
Trước
Sau

Ghi chú

  • Thú Cưỡi Đơn - Truyền thuyết có xác suất nhận được khi tham gia hoạt động Xây Dựng Tương Dương trong chuỗi sự kiện Hoa Sơn Nhất Chiến
  • Mỗi lần thăng cấp chỉ cần dùng 1 vật phẩm Thú Cưỡi Đơn - Truyền thuyết

  • Những loại thú cưỡi từ Kỳ Lân trở xuống sẽ không thể nâng cấp thành Thú cưỡi Truyền thuyết

  • Chỉ có thể thăng cấp Kỳ Lân (Thần) thành Kỳ Lân cấp Cam (Truyền Thuyết) hoặc Long Lân (Thần) thành Long Lân cấp Cam  (Truyền Thuyết).