[Hướng dẫn] Công Pháp Sinh Tử Phù

Mở Công Pháp

    • Vật phẩm yêu cầu: Bí Kíp Sinh Tử Phù (giá 88vàng/1cái) tại hoạt động Mở Tính Năng

    • Nhấp chọn sử dụng để mở công pháp.

    • Giao diện Sinh Tử Phù mở thành công sẽ xuất hiện ở trang Công Pháp Sinh Tử Phù

Nâng Cấp Công Pháp

    • Vật phẩm yêu cầu: Cực Hàn Phách (giá 30vàng/1viên) được bán tại hoạt động Thần Long Giáng Thế.

    • Nâng cấp:
    • Bấm chọn “Tăng Công Pháp” để mở giao diện nâng cấp Sinh Tử Phù.

    • Để nguyên liệu nâng cấp trong hành trang và bấm chọn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

    • Lĩnh ngộ thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

    • Sau khi công pháp Sinh Tử Phù lĩnh ngộ toàn bộ tầng, nhân vật sẽ nhận được chiêu thức bị động “Sinh Tử Phù”

Lưu ý

  • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
  • Nhân vật không thể sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để nâng cấp công pháp này.
  • Các thuộc tính cộng thêm ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
Top