[Thông báo] Tình hình gộp máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Như thông tin tiến hành gộp máy chủ đã thông báo trên trang chủ, Ban Điều Hành xin thông báo đến tất cả quý Nhân Sĩ tình hình gộp ở những máy chủ này như sau:

Máy ChủKết Quả
Cặp 1 Máy chủ 507 – ĐỘC VÕ Máy chủ 507 – ĐỘC VÕ Đã gộp hoàn tất
Máy chủ 508 – CÔ VÕ
Máy chủ 509 – CỬU VÕ
Máy chủ 510 – KIẾM VÕ
Máy chủ 511 - NGHỊ VÕ
Máy chủ 512 – MÔN VÕ
Máy chủ 513 – THÀNH VÕ
Máy chủ 514 – TƯƠNG VÕ
Cặp 2 Máy chủ 515 – DƯƠNG VÕ Máy chủ 515 – DƯƠNG VÕ
Máy chủ 516 – PHÁT VÕ
Máy chủ 517 – ĐẠT VÕ
Máy chủ 518 – HẠ VÕ
Máy chủ 519 – CHU VÕ
Máy chủ 520 – UYỂN VÕ
Máy chủ 521 – NGUYỆT VÕ
Máy chủ 522 – HUYỀN VÕ
Cặp 3 Máy chủ 523 – THƯƠNG VÕ Máy chủ 523 – THƯƠNG VÕ
Máy chủ 524 – QUANG VÕ
Máy chủ 525 – MINH VÕ
Máy chủ 526 – TOÀN VÕ
Máy chủ 527 – THẮNG VÕ
Máy chủ 528 – BÁO VÕ
Máy chủ 529 – TÝ VÕ
Máy chủ 530 – SỬU VÕ
Cặp 4 Máy chủ 531 – DÂN VÕ Máy chủ 531 – DÂN VÕ Chưa hoàn tất nên tạm hoãn và sẽ tiến hành gộp lại trong thời gian sắp tới
Máy chủ 532 – MẸO VÕ
Máy chủ 533 – THÌN VÕ
Máy chủ 534 – TỴ VÕ
Máy chủ 535 – NGỌ VÕ
Máy chủ 536 – MÙI VÕ
Máy chủ 537 – THÂN VÕ
Máy chủ 538 – DẬU VÕ

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top